Generalforsamling 2022: Offentliggørelse af dato

Indsendt af adminkn den fre, 14/01/2022 - 21:19

Permakultur Randers afholder generalforsamling 2022 den 25. marts 2022. 
Datoen er formidlet via hjemmeside, foreningens Facebook-side og foreningens Google kalender 14. januar. 

Fra vedtægterne: 

§ 9. Ordinær generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts og indkaldes med minimum tre ugers varsel. Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 2 måneder før afholdelsen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle fremmødte har taleret. Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 5. PDC certifikatholdere, og op til tre uden certifikat, kan vælges til bestyrelsen.

 § 10. Dagsorden.
Bestyrelsens forslag samt evt. andre fra medlemmer indkomne forslag til generalforsamlingsdagsorden, skal offentliggøres som minimum på foreningens Facebook-kanal og eventuel hjemmeside minimum tre uger før generalforsamlingen. 
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.